Υπηρεσίες | Τεχνικές Μελέτες

Η επιχείρησή Ανάργυρος Ε. Λινάρδος διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των οχημάτων και μηχανημάτων με έμφαση σε εκείνα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Ως εκ τούτου, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και εκπόνηση του συνόλου των τεχνικών μελετών που απαιτούνται στα πλαίσια δημόσιων διαγωνισμών βάση συγκεκριμένων ή επιθυμητών προδιαγραφών. Η τεχνική μελέτη μπορεί να αποσταλεί στους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με φαξ, email, ή ταχυδρομικώς.