Πρόσθετα | Όροι Χρήσης

Η εταιρία με την επωνυμία «Ανάργυρος Ε. Λινάρδος» (εφεξής, χάριν συντομίας, η Εταιρία) δικαιούχος μεταξύ άλλων του διαδικτυακού τόπου «www.linardos.gr» (εφεξής, χάριν συντομίας, ο Ιστοχώρος), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης των σελίδων του Ιστοχώρου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων και υπηρεσιών του Ιστοχώρου μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο επισκέπτης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε επίσκεψη του Ιστοχώρου, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης, και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

1. Εισαγωγή

Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες του Ιστοχώρου πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.λπ. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Ιστοχώρο, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης των υπηρεσιών του Ιστοχώρου αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών και υπηρεσιών του Ιστοχώρου παρέχεται «όπως έχει» και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών, καθώς και την οιαδήποτε ζημία η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την επίσκεψη του Ιστοχώρου.

Η επίσκεψη του Ιστοχώρου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως, ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ιστοχώρου σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη, και τους παρόντες όρους, απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Ιστοχώρου.

2. Υποχρεώσεις Επισκέπτη

Ο επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του Ιστοχώρου θα πρέπει:

  • Να δηλώνει τα αληθή, πλήρη, και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία
  • Να ενημερώνει επιμελώς το Ιστοχώρο άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων

3. Έναρξη & Διακοπή Λειτουργίας

Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του Ιστοχώρου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες.

4. Περιορισμός Ευθύνης Εταιρίας

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα, και οι επιλογές του Ιστοχώρου να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του Ιστοχώρου ή καθίσταται δυσχερής ή / και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών, ή αν τρίτα - μη εξουσιοδοτημένα - πρόσωπα παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του Ιστοχώρου καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστοχώρου, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων και σημάτων του Ιστοχώρου, προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς, και Διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Η Εταιρία, πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο Ιστοχώρο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Περαιτέρω απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

6. Δικαιώματα Εταιρίας

Ο επισκέπτης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρίας να διακόψει την χρήση του στις υπηρεσίες του Ιστοχώρου και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του Ιστοχώρου κάθε φορά που θεωρεί ότι ο επισκέπτης αυτός έχει παραβιάσει του παρόντες όρους.

7. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Ο Ιστοχώρος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους Ιστοχώρουs οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Εταιρία, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Ιστοχώρων και των σελίδων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας, και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του Ιστοχώρου. Σε καμία περίπτωση - με την παρούσα - δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών από το Ιστοχώρο και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Εταιρίας. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο Ιστοχώρο:

  • Όταν ο επισκέπτης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
  • Όταν ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του

Ο επισκέπτης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής από την επίσκεψη του επισκέπτη στο Ιστοχώρο με σκοπό:

  • Την εν γένει ενημέρωση του επισκέπτη
  • Την εύρυθμη λειτουργία του Ιστοχώρου
  • Την ενημέρωση του επισκέπτη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ.
  • Την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει ο Ιστοχώρος στους επισκέπτες του
  • Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του επισκέπτη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του Ιστοχώρου
  • Κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια

9. Cookies

Η Εταιρία δύναται - και ο επισκέπτης το αποδέχεται - ο Ιστοχώρος να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στο Ιστοχώρο. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη, όπως όνομα και συνθηματικό, με σκοπό, κατά την επόμενη επίσκεψή του στο Ιστοχώρο, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση στο Ιστοχώρο.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι ισχύουν προς όφελος της Εταιρίας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή / και μη εφαρμοστέος - έστω και μερικά - για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του Ιστοχώρου, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδιο είναι το Δικαστήριο Χαλκίδας. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του Ιστοχώρου, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρίας, τηλεφωνικά στο (+30) 22210 - 74223 ή ηλεκτρονικά στο info@linardos.gr.