Υπηρεσίες | Συντηρήσεις & Επισκευές

Με γνώμονα τις υψηλού επιπέδου διαδικασίες που υπαγορεύει η πολιτική ποιότητας της επιχείρησης Ανάργυρος Ε. Λινάρδος, πρωταρχικός μας στόχος είναι η ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη, ιδιαίτερα δε όταν το αντικείμενο των υπηρεσιών αφορά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Επιπλέον, φροντίζουμε πάντοτε ώστε να καλλιεργείτε μια σχέση εμπιστοσύνης με κάθε Δήμο ακολουθώντας τις παρακάτω αρχές ποιότητας:

  • Κατά την παραλαβή του οχήματος καταγράφουμε τα τεχνικά προβλήματα όπως περιγράφονται από τους αρμόδιους υπάλληλους του Δήμου
  • Στη συνέχεια διενεργούμε επιτόπιο τεχνικό έλεγχο, αξιολογούμε τα προβλήματα, και αφού πάρουμε έγκριση, αρχίζουμε τις εργασίες επισκευής
  • Κατά την παράδοση αναφέρουμε γραπτώς τους λόγους για τους οποίους προβήκαμε στην εκάστοτε ενέργεια και δίνουμε γραπτή εγγύηση εργασιών

Επιπλέον, παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας:

  • Διαθέτουμε κινητό συνεργείο σέρβις καθώς και δυνατότητα μεταφοράς τους οχήματος σας στις εγκαταστάσεις μας για λεπτομερή επισκευή
  • Οι μηχανικοί μας επιλέγονται με κριτήριο την υπευθυνότητα, την εμπειρία, και την εξειδίκευση σε όλους τους τύπους μηχανικών βλαβών
  • Η αποθήκη μας διαθέτει πλήρη γκάμα ανταλλακτικών και αξεσουάρ για όλα τα είδη οχημάτων και την δυνατότητα άμεσης παράδοσής